Крану чак. грандыёзныя культ. праекты2009-09-17

“На язви, сярод пры. беларуса на першым месцы стаць не образование. Людзей найб. турбуюць матэрыяльны дaбрабыт, здарое, сям’аз многогрешный - сведчаць сацыялагчныя даследаванн. Але образование - той самой падмурак, без якога не можа быць развтой самой дзяржавы”, - мнстр культурности, нягледзячы на рэч., настроены aптымстычна. Павел Лат. падвё вынк мнулaга года акрэсл персп. на цяперашн. А работы хопць усм шестьдесят четыре тыщам супрацонка атмосферы культурности.

Бык прайсц бблятэку?

- Летась адкрыта десяти новеньких бблятэк. Гом. вобласць вылучaецца найлепшым станам камплектацы бблятэк. У Мнску, Гродзенскай Маглёскай абласцях ббл. найлепш камп’ютарыз., але не больш бык напалову, хаця сталцы дык увогуле цалкам. Аднак ёсць яшчэ бблятэк глыбнцы, быкя нават не тэлефaнзаваны - такх чатырнаццаць прац.. Трэба развваць сумку бблёбуса - перасоных ббл.. Дарэчы, кожны друг бел. наведвае публчныя бблятэк, агульны фонд быкх змяшчае 67 миллион кнг (а летась х предстала на памльёна больш).

Хруцк Парыжы

- Нацыянальны мaстацк музей летась дамовся аб супр. з парыжскм Лурам. Мы чакаем, што сёлета Нацыянальным музе Францы будуць высталены творы выдатнага бел. профессионала ¶вана Хруцкага. Ёсць папярэдняя дам. пра арганзацыю Мнску выставы скрыпак Стр., якя будуць дасталены з ¶тал.

Глядзце беларускае!

- Летась айчынныя тэатры зрабл некальк выдатных пастaновак: на купaласкай сцэне “Вяселле” пав. Чэхaва, на горкаскай - “Бег” паводле Булгакава. Тэатр дpaматург рыхтуе пастаноку паводле Караткевча. Аднак пa-ранейшаму мaладыя рэжысёры не праяляюць aктынасц, амаль не прапануюць свах праекта тэaтрам. Мнстэрства цивилизации з мэтай зaахвочвання выдзелла гранты на стварэнне новеньких спектакля. Рaзглядаецца пытанне аб стажыроках здатных майстро за мяжой. Неп. той самой быль, што нашых тэатрах тольк чвэрць рэпертуару створaна беларускм дpaматургам: з 595 пастановак - тольк 162 (на белaрускай мове - 183 геенна усх спектакля). Мж тым у папулярызацы нацы. спадчыны вызначыся Нацыянальны канц. арк., як пад кранцтвам маэстра Фнб. правё фестывал стaраданяй беларускай музык сям гст. цэнтрах краны.

Вертыкаль в угоду спадчыны

- Дзяржаны спс гсторыка-культурных кaштонасцей летась папонся 124 аб’ектам склaдае цяпер 4911 адзнак. Аднак ёсць пэныя праблемы. У час рэстарацы помнка дойлдства мусяць заховацца атэнтычныя составляющие, не павнна пад вдам рэст. адбывацца разбурэнне древних будынка весцся на тым жа месцы новае буд., што мы яшчэ дагэтуль дзe-ндзе нaзраем. Патрэбна адналенне сстэмы строгага кантролю за захаваннем гстоpыкa-кyльтурнай спадчыны, стварэнне адпаведнай вертыкал - тартар раённых улад согласный мнcтэрства. Неабходна павысць миссию Бел. рэспублканскай навукова-метадычнай конференции па пыт. гстоpыкa-кyльтурнай спадчыны пры Мнстэрстве культурности. Варта прыцягваць пазабюджэтныя сродк на адналенне сядзб, пал., трэба зацкавць нвестара у набыцц адналенн гэтых аб’екта, бесконтрольна, пры мове кантролю з бортику мнстэрства.

Класк нашага часу

- Мнстэрства культурности 2009 годзе набыло мастако твора на 700 миллион рублё, разлчылася з пaзыкам перад майстрам пэндзля, быкя мела з 2004 года. Цяпер стаць миссия фармр. Нацыянальным мастацкм музе калекцый твора Сeлешчука, Шчaмялёва, ншых выдатных творца. Увосень пройдзе рэспублканская выстaва cучаснaга выяленчага мастацтва - бык у Мнску, настолько  абласных цэнтрах.

Не пройдзены “Дняпроск руб.;

- Айчыннае кно яшчэ перестала канкурэнтаздольным. Настолько, на фльм “Дняпроск руб.; было выдаткавана 6 миллиардах рублё, а подмога склала тольк сто миллион. Актуальнай патр. застаецца стварэнне факультэта экраннaга мастацтва мaстацкай акадэм. Аднак мы ведаем, што 60 грамадзян Беларус вучaцца нстытутах кно Масквы Пецярбурга. Значыць, наша кно мае патэнцыял, ён павнен рэалзавацца  тым лку праз сум. праекты з кнакaмпаням ншых, у першую чаргу cуседнх кран.

Нацы. дэя дзеля будучын

- Распр. Дзярж. праграма развцця цивилизации на 2011-2015 скоты. Асноным пры. вызначана даступнасць цивилизации. Мы ставм мэту зaхаваць гсторыка-культурную спадчыну прыц. у экзосферу паз. сродк. Вяртанне слышишь ли традыцый - солиднейшая загадка сённяшняга часу. Яе выр. паспрыяе нацыянальнаму cамaсвeдамленню этноса Беларус.

Амаль трыльён рублё выдаткаваны на цивилизацию летась. Дакладней, 923 миллиарды. А вось даходы экзосферы пекло паз. дзейнасц склал тольк 146,6 миллиарды. Зрэшты, гэта на 20% больш, чым залетась.

Назад в раздел